Mẫu hổ trợ học phí

Mẫu hổ trợ học phí


ông ty CP Thương mại Phú Nhuận                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

                                                        Phú Nhuận, Ngày ... tháng ... năm 201..

 

        

                        BẢNG ĐĂNG KÝ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGOẠI NGỮ

 

Kính gởi:  - Ban Tổng giám đốc Công ty

              - Phòng nhân sự

 

Tôi tên là :

Hiện đang làm việc tại :

Chức vụ :

          Sau khi nghiên cứu quy định của Ban Tổng giám đốc Công ty về chính sách hỗ trợ kinh phí cho người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ.

Tôi xin đăng ký hoặc đang học: ......

Thời gian khóa học: ......                        Tại trường: ......

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng quy định của Công ty, cố gắng học tập để đạt kết quả tốt.

 

    Trân trọng                                                                 Người đăng ký

 

Link Download mẫu: (Download)

Ngày đăng: 07/08/2013

Các tin khác