Mẫu đề nghị chuyển khoản

Mẫu đề nghị chuyển khoản


Công ty ...                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

                                              Tp. HCM, Ngày ... tháng ... năm 201..

 

        

                        ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

 

Kính gởi: Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Căn cứ vào hợp đồng số .../... ngày ... tháng ... năm 201..  giữa Công ty .......... và Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận chuyển số tiền: ...................

Bằng chữ:............................................................

 

Của hợp đồng số .../... ngày ... tháng ... năm 201..  vào tài khoản của Công ty ..............

Số tài khoản: .............................................

Tại ngân hàng: ...........................................

 

 

Trân trọng                                                                  Công ty ..........................

                                                                                                    Giám đốc

                                                                                          (ký tên và đóng dấu)

 

Link Download mẫu Pdf: (Download)

Link Download mẫu Doc: (Download)

 

Ngày đăng: 14/08/2013

Các tin khác