Chương trình vì người nghèo năm 2019

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào công tác xã hội vì cộng đồng, chương trình “Vì người nghèo  năm 2019”


sáng 1/12/2019 tập thể cán bộ người lao động Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã hỗ trợ và tham gia cuộc đi bộ “ Đồng hành vì người nghèo” đóng góp quỹ xã hội Quận Phú Nhuận 2019

Ngày đăng: 01/12/2019