ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG) được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 21  tháng 4 năm 2023 tại Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ, Số 123 Hồng Hà, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


- Đại hội gồm có 24 cổ đông đại diện sở hữu 8.791.660 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,69% cổ phần được biểu quyết. 

   Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028

(chi tiết kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xin vui lòng xem bên  mục Quan hệ cổ đông)

Ngày đăng: 22/04/2023