Văn hóa doanh nghiệp

Con người là yếu tố quan trọng nhất tại PNCo. Mỗi thành viên PNCo phải có sự phấn đấu vì sự phát triển vững chắc của Công ty, đoàn kết là giải pháp thực hiện quan trọng để đạt được mục tiêu từng thời kỳ. Cá nhân  được tạo điều kiện để có thể cống hiến hết sức cho doanh nghiệp và khẳng định uy tín, vị thế trong Công ty và xã hội.