ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG) năm 2021 được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 17  tháng 5 năm 2021 tại Nhà hàng tiệc cưới  Hội nghị Phú Nhuận, Số 124Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


- Đại hội gồm có 28 cổ đông đại diện sở hữu 8.727.249 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,97% cổ phần được biểu quyết  (9.000.000 cổ phần)

   Đại hội đã thảo luận, góp ý, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thông qua biểu quyết một số vấn đề:

(chi tiết kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xin vui lòng xem bên  mục Quan hệ cổ đông)

Ngày đăng: 18/05/2021