ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG) năm 2022 được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 ngày 22  tháng 4 năm 2021 tại Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ, Số 123 Hồng Hà, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


- Đại hội gồm có 22 cổ đông đại diện sở hữu 8.714.089 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,82% cổ phần được biểu quyết. 

   Đại hội đã thảo luận, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thông qua biểu quyết một số vấn đề:

(chi tiết kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xin vui lòng xem bên  mục Quan hệ cổ đông)

Ngày đăng: 22/04/2022