ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG) năm 2022 được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 ngày 30  tháng 11 năm 2022 tại Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ, Số 123 Hồng Hà, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


- Đại hội gồm có 24 cổ đông đại diện sở hữu 8.731.690 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,01% cổ phần được biểu quyết. 

   Đại hội đã thảo luận, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thông qua biểu quyết một số vấn đề:

(chi tiết kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, xin vui lòng xem bên  mục Quan hệ cổ đông)

Ngày đăng: 01/12/2022